SocialTwist Tell-a-Friend

'ว.วชิรเมธี'มอบทุนงานวิจัย สืบสานการเผยแผ่พุทธศาสนา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย มอบทุนวิจัยให้แก่นิสิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 10 ทุน จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดทุนวิจัยทางด้านพุทธศาสนา สืบสานการเผยแผ่พุทธศาสนาให้ยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและพุทธศาสนาในอนาคต

ในปีนี้ ผู้ได้รับทุนวิจัยจำนวน 10 ทุน ประกอบด้วย

นิสิตปริญญาโท จำนวน 5 ทุน ได้แก่ 1.พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี) ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์กายวิภาคศาสตร์ที่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติกัมมัฏฐาน 2.พระอดุลย์ ฐิตมโน (โพธิไสย์) ในหัวข้อเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องทิฏฐธรรมเวทนียกรรมในพระพุทธศาสนาและสังคมไทย 3.นายศิรัสพล บาระกุล ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์พระอรหันต์สุกขวิปัสสกะ 4.น.ส.ชยานันต์ ศรีสุบัติ ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในสังคมไทยตามหลักการทางพระพุทธศาสนา และ 5.นางสร้อยทอง จตุพร ในหัวข้อเรื่อง ศึกษาการรักษาอุโบสถศีลของพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท

นิสิตระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน ได้แก่ 1.นางสโรชา คุณาธิปพงษ์ ในหัวข้อเรื่อง แนวทางบูรณาการจริยศาสตร์สภาพแวดล้อมแนวพุทธกับจริยศาสตร์สภาพแวดล้อมตะวันตก เพื่อการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 2.นายชิณญ์ ทรงอมรสิริ ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการทางการตลาดเชิงพุทธ : ESSENCE OF BUDDHIST PROPAGATION BY BUDDHIST MARKETING 3.พ.ต.ท.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา ในหัวข้อเรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูของพระธรรมจาริก 4.นายอุทัย สติมั่น ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมในประเทศไทย และ 5.น.ส.สุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อเรื่อง THE BUDDHIST VIEW ON ECONOMICS OF HAPPINESS: A CASE STUDY ON THE PARADOX OF HAPPINESS

น.ส.สุนทราภรณ์ เตชะพะโลกุล เปิดเผยว่า "รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจว่า อย่างน้อยงานของเรามีประโยชน์ต่อสังคม ตรงกับวัตถุประสงค์ของทุนวิจัย" พร้อมขยายความถึงรายละเอียดของงานวิจัยว่า "งานวิจัยนี้ เกิดมาจากโจทย์คำถามเดียว ทำไมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทำให้คนพรั่งพร้อมทางการบริโภคมากขึ้น แต่ทำไมส่วนใหญ่คนยังตอบว่าไม่ได้มีความสุขมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนตามความจริง เป็นข้อเท็จจริงที่มีการเก็บข้อมูลมามากกว่า 50 ปีมาวิเคราะห์ ทำให้เกิดสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อว่าคนจะมีความสุขไม่ได้สอดคล้องกับรายได้ หรือ มาตรฐานทางสังคม (Paradox of Happiness) พุทธศาสนาจะตอบอย่างไรกับสิ่งนี้ หลักธรรมที่จะนำมาจับคือ ปฏิจจสมุปบาท กับอริยสัจ 4 ซึ่งเครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์จริงๆ คือ ปฏิจจสมุปบาท แต่ต้องโยงไปถึงอริยสัจ 4 ถ้าสามารถใช้หลักธรรมเข้าใจพื้นฐาน จะสามารถโยงไปตอบคำถามนั้นได้ว่าทำอย่างไรให้คนมีความสุขอย่างแท้จริง สอนลงไปถึงพุทธปรัชญา ทำให้เห็นสัจธรรมว่าความสุขที่แท้จริงสร้างขึ้นอย่างไร สามารถเปลี่ยนทัศนคติคนได้ การมุ่งเปลี่ยนทัศนคติของคนเกี่ยวกับความสุข ถ้าเปลี่ยนได้

ด้าน นางสโรชา คุณาธิปพงษ์ เปิดเผยว่า สำหรับงานวิจัยของตน เป็นเรื่องเกี่ยวกับจริย ศาสตร์สภาพแวดล้อมแนวพุทธ กตัญญูกตเวที และจริยศาสตร์สภาพแวดล้อมตะวันตก ระบบนิเวศเชิงลึก อันเป็นการศึกษาในเชิงบูรณาการ เพื่อการนำข้อดีของสองทฤษฎีมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และนำมาใช้แก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวด ล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

นายชิณญ์ ทรงอมรสิริ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนวิจัยครั้งนี้ว่า "รู้สึกดีใจที่ได้รับทุนในครั้งนี้ และประโยชน์ของการมอบทุนต่อสังคม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมุมมองของผมคือ คนที่ได้รับทุนจะสามารถนำปัจจัยมาทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้น"

โดยนายชิณญ์ ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการทางการตลาดเชิงพุทธ โดยศึกษาถึงความสำเร็จในการเผยแผ่ศาสนาในสมัยพุทธกาล และศึกษาจากองค์กรพุทธศาสนาที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน จากนั้นนำมาสังเคราะห์เพื่อให้เป็นแนวทางที่จะนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการเผยแผ่พระ พุทธศาสนาของประเทศไทยในปัจจุบัน และเป็นรูปแบบให้องค์กรต่างๆ ที่ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนได้นำไปใช้ เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระ พุทธศาสนาของโลกในปัจจุบัน

ที่มา..... นสพ. ข่าวสด วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdOREk1TVRBMU5BPT0=&sectionid=TURNd053PT0=&day=TWpBeE1TMHhNQzB5T1E9PQ==

สถาบันวิมุตตยาลัย

Vimuttayalaya Institute

๗/๙-๑๘ ถนน อรุณอมรินทร์ 7/9-18 Arunamarin Rd.
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Bangkoknoi Bangkok 10700
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓ Tel (+66) 0-2422-9123
โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘. Fax (+66) 0-2422-9128
อีเมล์ dhammatoday@gmail.com
Email dhammatoday@gmail.com   

เปิดทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

News Update